Samverkan förskola och hem

Förskolans mål:

  • alla vårdnadshavare har reell möjlighet att påverka planeringen av verksamheten.
  • öka andelen nöjda vårdnadshavare kring pedagogens bemötande samt information vid hämtning och lämning.

Läroplanens riktlinjer vi strävar efter fördjupad och/eller ökad måluppfyllelse i: 

  • att ge vårdnadshavare möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingsssamtal minst en gång varje år,
  • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
21 oktober 2016