Normkreativitet & mångfald

Förskolans mål:

  • Att förskolan har en gemensam samsyn kring hur man arbetar med mångfald som alla pedagoger delar.
  • Att vi ser ett förändrat kunnande och utveckling av förmågor hos barnen inom normkreativitet och mångfald.
  • Att vi erbjuder verksamhet och miljö utifrån normkreativitet och mångfald.

Läroplansmål vi strävar efter fördjupad och/eller ökad måluppfyllelse i:

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
  • arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
4 augusti 2016